بازیهای پرورش هوش

امروزه کودکان اوقات فراغت خود را با وسائل سرگرم کننده ای مانند موبایل ، تبلت و یا بازیهای کامپیوتری پرکرده و از فعالیتهای طبیعی روزمره که مناسب سن آنها می باشد فاصله گرفته اند.
آکادمی نابغه پروران آینده پس از انجام تستهای تخصصی هوش و شخصیت و تشخیص سطوح هوش های 9 گانه کودکان ، با استفاده از تکنیکهای پیشرفته در غالب بازی و با هدف افزایش سطح این هوشها اقدام به برگزاری ای کلاسها می نماید. با این روش به راحتی می توان کودکانی که ارام و قرار کمتری در کلاسهای آموزشی دارند را تحت تعلیم قرار داد.