لیوان چینی

از مهمترین فوایدلیوان چینی میتوان به درگیر کردن و هماهنگ سازی فعالیتهای نیمکره ی راست و چپ که موجب افزایش یادگیری میشود اشاره کرد.
همچنین لیوان چینی  مهارت های زبانی ،قدرت حل مسئله،پردازش دیداری،مهارت های خواندن و نوشتن،هماهنگی دو طرف بدن،هماهنگی چشم و دست،خلاقیت، آگاهی و توجه، سرعت عمل و پاسخ به محرکات دیداری را افزایش می‌دهد.
فهم قوانین در لیوان چینی باعث میشود که کودک ترتیب و الگوهارا به خاطر سپرده و این همان کاری است که در هندسه و مثلثات انجام می‌شود در نتیجه کودک پایه ای قوی در ریاضیات و حل مسئله و حتی تفکر انتقادی پیدا میکند.
لیوان چینی هم برای کودکان عادی و هم برای برخی از کودکان با اختلالات خاص ،با تشخیص مربی، قابل آموزش میباشد.