هوش حرکتی

در رشد هوشی کودک، مهارتهای حسی و حرکتی نقش مهمی را دارا بوده که رابطه مستقیمی با  یادگیری کودک خواهند داشت.
با فعالیتهای هوش حرکتی ، توانایی پردازش مغز بیشتر شده و یادگیری بیشتر و بهتر صورت خواهد گرفت و این فعالیتها باعث بهبود دامنه توجه ، بهبود هوش ، بهبود حافظه کوتاه مدت، تقویت زبان و گفتار، ثبات هیجانی ، بهبود تعادل و خودآگاهی بیشتر کودک می شود
و به طور کلی باعث عملکرد قوی مغز خواهد شد.
آکادمی استعدادیابی نابغه پروران آینده برنامه جامعی در راستای تقویت هوش حرکتی ارائه می‌دهد که توسط متخصص این زمینه پیاده سازی می‌گردد.