هوش جنبشی

🤸‍♀️هوش بدنی-حرکتی و رابطه آن با یادگیری📚

/post-12

آیا میدانید که استعداد در کارهای فنی در واقع ناشی از جنبه ای از هوش به نام هوش بدنی است؟


🤸‍♂️هوش جنبشی🤸‍♀️

/post-1

آیا میدانستید که هرچه هوش حرکتی و قابلیت های بدنی بالاتر باشد،توانایی های ذهنی و روانشناختی افزایش می یابد؟