زبان انگلیسی

چند مزیت یادگیری زبان انگلیسی

/post-14

افراد چند زبانه برتری های ویژه ای نسبت به افراد تک زبانه دارند.


📚زبان انگلیسی

/post-2

آیا میدانستید یادگیری زبان دوم،بر انعطاف روانی،قابلیت کنار آمدن با شرایط جدید و حتی کنترل تکانه های عصبی تاثیر بسزایی دارد؟