خلاقیت

خلاقیت

/post-16

 بهبود مهارت های حرکتی، خلاقیت و تخیل، ابراز احساسات، هماهنگی دست و چشم،مهارت های اجتماعی،از مزایای بازی با خمیرهستند که در زیر به تفصیل توضیح داده شده اند.


نو آوری و ابتکار

/post-9

افزایش تمرکز و انعطاف پذیری بالای ذهنی از نتایج آموزش نو آوری و ابتکار در کودکان میباشد