بازی های پرورش هوش

🧠بازی های پرورش هوش

/post-3

✔بازی های پرورش هوش به منظور تقویت نقاط قوت و بالا بردن نقاط ضعف هوش های چند گانه برنامه ریزی میشوند و ذهن کودک را خلاق و استعداد ها را آشکار میکنند.