این کارگاه فرصیت برای همراه شدن باآموزه ها و تجربیات خانم سمیه آذربو با کودکان بیش فعال