پنج سرفصل ارزشمند مونته سوری:
این درسها به صورت گروهی از داستانهای تحلیلی است که به منظور آماده کردن دانش آموزان ابتدایی درکلاسهای مونته انجام میشودبا تصویر واقعی از جهان و زندگی در این مرحله از توسعه رشد کودکان از جهان و پیرامون خود مطلع میشوند برای یک کودک درسهای ارزشمند بیشتر از داستانهای آموزشی و الهام بخش از تجربیات گذشتگان است در این آموزشهاقدرت تخیل در دانش آموزان جرقه میخورد که نه تنها گذشته بلکه آینده را مورد نظر قرار میدهد از طریق گفتن(بازگو کردن)این درسهای مهم کیهانی دانش آموزان انگیزه بیشتری برای تحقیق بیشترو کار در کلاس دارند هر یک از درسهای بزرگ برای ایجاد اکتشاف در دانش آموزان است در حالیکه کودکان آگاهی از دنیای طبیعی و قوانین آن را توسعه میدهند و به بررسی موضوعاتی نظیر تاریخ،جغرافیا،ریاضی و علم زبان می پردازند.
مهم تر از همه درسهای مونته سوری احترام و قدردانی از کسانی است که پیش از ما آمده اند و تجربیاتشان باعث پیشرفت آیندگان شده است.
به دلیل اهمیت و مقدار ارزشمند اطلاعات در هر سر فصل درسی باید تدریجی و مستمر آمورزش داده شود و در آموزش اطلاعات تعجیل نشود بلکه زمانی برای تحقیق در مورد موضوعات ارائه شده در درس اختصاص باید داد.
در اینجا لیستی از مباحث ممکن در ۵ سر فصل مهم ارائه میشود که قابل بررسی تعمق است.
پنج درس مهم برای ارائه مقدماتط مونته سوری و ایده های درس:
درس بزرگ اول:آغاز جهان و زمین
جهان_سیستم خورشیدی_ترکیب زمین_آتش فشان ها_سنگ ها
شیمی:پنج شکل ماده_داستانهایی برای پیدایش جهان و زمین
درس بزرگ دوم:زندگی به زمین می آید
باکتری_گیاهان(طبقه بندی و بخش هایی از سرخس،مخروط،گیاهان گلدار)فسیل ها_دایناسور ها_موجودات زنده و غیر زنده_طبقه بندی حیوانات(حشرات_ماهی ها_دوزیستان_خزندگان_پرندگان_پستانداران)
اقیانوس ها_موجودات زنده در اقیانوس_ابرقاره ها_قاره ها_کوه ها_اکسیژن و دی اکسید کربن
درس بزرگ سوم:انسان ها به زمین می آیند
تمدن های باستانی_ نیازهای اساسی_تاریخ_ابزارها_آماده سازی غذا و ذخیره سازی_تهیه تن پوش_ایجاد پناهگاه_حمل و نقل_دارو_دفاع_هنر_دین/معنویت...
درس بزرگ چهارم:چگونه نوشتن آغاز شد
تاریخچه نوشتن_ آغاز نحوه نوشتن _حروف مختلف_سیستم های مختلف نوشتن(حروف به حرف)
تمدن های باستانی_چاپ کردن
درس بزرگ پنجم:تعداد اعداد شروع شد
تاریخچه اعداد_ تاریخچه ریاضیات_ سیستم های مختلف در ریاضی _چگونه صفر آمد_ اختراع تقویم_ سیستم واحد اندازه گیری_جغرافیای اقتصادی

همانطور که میبینید مقدار زیادی از مواد درسی برای پوشش دادن بین درس های اصلی وحود دارد درحالی که مهم است در آغاز هر فصل ابتدا موضوع اصلی و ارزشمند گفته شود و تکیه بر آن قرار گیرد و ما بین آن مطالب دیگر گفته شود و زمان بین درس مهم و سر فصل اصلی تا درس بعدی و سر فصل مهم دیگر فرصتی برای تحقیق و تفحص و درک عمقی به دانش آموز داده شود تا اطلاعات گفته شده درست بررسی شود و نباید در آموزش عجله کنیم بلکه باید تدریجی و عمقی انجام شود و بمباران معلومات به دانش آموز انجام نشود در غیر این صورت اهمیت آموزش و اطلاعات از بین میرود به یاد داشته باشید که در ابتدای هر سال هر درس بزرگ باید یاداوری شود که درس های موجود در برنامه آموزشی فرهنگی مونته سوری ممکن است طی یک دوره سه ساله تغییر کند پس عجله در آموزش نکنید و ارزش کار مونته سوری در عمقی و درونی بودن مطالب آن است و فراموش نمیشود.